websitetemplate.org
Velkommen > DANTAN's verden > Bestyrelsens beretning 2009
 
 

Bestyrelsens beretning 2009

SUPERGAS projektet i Zanzibar
Aktiviteterne siden sidst har koncentreret sig om monitorering af de 2 opsatte pilotanlæg. Der foretages 3 daglige målinger af gasproduktion og forbrug. Samtidigt noteres input og output af gødningsmateriale, samt en ugentlig måling af CO2  i gassen, temperatur og tørstofindhold i materialet.

Der er også løbende foregået arbejde med billiggørelse af anlæggene ved at reducere antal af fittings, udskiftning af rør til slanger, neddimensionering af rør og ikke mindst forenkling af den hydrauliske ventil,- vandlåsen,- som er ”hjertet” i systemet og det der gør vores SUPERGAS anlæg meget mere effektivt sammenlignet med andre biogassystemer.

Sidste efterår blev der gennemført udviklingsarbejde af vandlåsen med fuldskale forsøg i Mozarts haveby sammen med Kim Jørgensen fra Håndværkere uden Grænser og Jan Mallan. Det har resulteret i et nyt design og en 10 gange billiggørelse af vandlåsen.

I perioden er der også udarbejdet 3 manualer; installations-, vedligeholdelses- og en brugs- og vedligeholdelses-manual for lampe og gasblus.

Igennem Ingeniører uden Grænser/DTU har vi fået kontakt til en ingeniørstuderende Dennis Højgaard Wood, som nu er tilknyttet projektet som en del af sine studier. Han er specielt interesseret i de hydro-dynamiske processer i anlægget og dannelse af svømmelag og bundslam, og er i færd med opbygning af et SUPERGAS anlæg på DTU. Dennis regner senere med en praktikperiode i Zanzibar.
Tilsvarende fra Aalborg Universitet har vi også en ingeniørstuderende Søren Karst med speciale i mikrobiologi tilknyttet. Søren er nu ved at undersøge mulighederne for at få støtte til nødvendigt udstyr og ophold i Zanzibar for at undersøge de mikrobiologiske processer i SUPERGAS anlægget under realistiske forhold.
Vi er glade for disse muligheder for en faglig kvalificeret analyse af processerne i de små biogas-anlæg baseret på husdyrsgødning. Disse analyser vil også være til stor gavn i biogasnetværket.

Der er stor officiel interesse for indsatsen i Zanzibar. Sidst i november var Tanzania’s vicepræsident Dr. Shein med stort følge på besøg i Fuoni for at se anlægget,- og i december var et større antal medlemmer af Zanzibar’s parlament, House of Representatives, ude for med egne øjne at se hvordan anlæggene fungerer og de er utålmodige for at initiativet udvides til at omfatte Pemba også.
BBC’ s swahili service har også bragt et journalistisk indlæg om SUPERGAS.

I løbet af marts måned har et lokalt filmhold optaget en 15 minutters film beregnet til det nationale TV i Zanzibar og Tanzania, og det er også en film vi skal bruge i andre informationssammenhænge.

Mikrokreditkurset er blevet afholdt og der var så stor interesse for deltagelse, at vi måtte afvise interesserede på grund af pladsmangel. Der var 35 deltagere som i 3 dage blev grundigt indført i den officielle Saccos lovgivning og ZALWEDA’s fortolkning, samt ikke mindst SUPERGAS biogas. Der var besøg til biogas-anlæggene og umiddelbart har 15  meldt sig til og opfylder alle betingelser for anskaffelse af anlæg.

Vi har fået en 6 måneders forlængelse af projekt-perioden godkendt af Projektrådgivningen og er nu i fuld gang med anskaffelse af materialerne til opsætning af de 6 næste anlæg, som er omfattet af vores oprindelige 2 årige projektperiode.

Forbedrede komfurer i Singida.
Bokskomfurer med børnesygdomme
Sidste års beretning skrev jeg fra Dar es Salaam hvor jeg sammen med tre medlemmer af Shina var ved at afslutte det nye projekts første workshop for vores netværkspartnere. Vi fortsatte med en større workshop i Singida hvor alle medlemmer af Shina Group var med til at lave de nye bokskomfurer med brændte mursten som tilslag. Forud for disse workshops havde jeg lavet tilsvarende komfurer i Bagamoyo med mursten fra Morogoro. Disse komfurer fungerede også efter 9 måneder. Sådan skulle det ikke gå i Singida - desværre. Vi forsøgte os med forskellige blandinger, men resultaterne var ikke tilfredsstillende. Komfurerne fik større eller mindre revner efter at have været i brug i nogen tid. Murstenene i Singida indeholdt mere sand og var ikke så godt brændte som dem fra Morogoro.
Jeg havde på et tidspunkt stillet følgende spørgsmål til Christian Hertz som er ingeniør på DTU med speciale inden for cement der udsættes for høje temperaturer:
”Hvis vi bruger ’råt’ ler hentet der hvor også potte-magerne henter deres ler og brænder det for derefter at bruge det i granuleret form/pulverform til at blande i cementen – har vi så gjort hvad vi kan for at komme så tæt på det ler der går under betegnelsen Chamotte ler?”     
Svaret var:  ”Det lyder rigtigt. Optimalt vil det være, hvis man brændte leret inden man granulerede det”.


Derfor valgte vi på mit forslag selv at brænde de mursten, som skulle blandes i cementen, så da jeg rejste, troede jeg at problemerne med revner var løst. Forinden var Shina og Dantan blev enige om alle de andre praktiske ting, som skulle være på plads for at projektet kunne starte: Vi gennemgik elementerne i projektet for medlemmerne og brugte lang tid på at forklare det økonomiske grundlag, som under-grupperne i landsbyerne og Singida by fremover skulle fungere på. Workshoppen endte med at alle medlemmer af disse grupper skrev under på betingelserne for at modtage starthjælp til at lave komfurer lokalt. Inden jeg rejste, tog vi ud og installerede et komfur hos et af medlemmerne i hendes landsby og konstaterede, at der overhovedet ikke kom røg i køkkenet når skorstenen blev monteret.
Det viste sig at beslutning om selv at brænde sine mursten var forkert. Stenene var for svære at slå i stykker til den rigtige form, leret for vanskeligt at skaffe og arbejdslønnen for høj. Alt det fik Klavs og jeg først oplyst under vores nylige besøg. Det burde vi selvfølgelig have haft besked om meget før, så vi kunne have prøvet at finde en anden løsning. Jeg fik at vide at der stadig opstod revner i komfurerne og bad Shina om en rapport der beskrev blandingsforholdet i de komfurer som virkede, men fik den ikke, og jeg fik ikke rykket for den, så Shina og Dantan må dele ansvaret for at der ikke var mere end 10 bokskomfurer der virkede da vi kom til Singida i marts 2009. Sagen havde formentlig stillet sig anderledes, hvis ikke den teknisk ansvarlig for arbejdet med komfurerne var død inden vi fik godkendelsen af dette andet projekt, og hvis ikke bwana Daffie fra kommunens tekniske forvaltning var holdt op med at komme på projektet.

Rundt brandkammer i firkantet komfur-
Samtidig var vi i Danmark i gang med at en løsning på hvordan vi kunne komme ud over de spændinger i materialet – der giver revner – og som især opstår når komfuret støbes som en samlet blok. Vi vidste godt fra erfaringer med cementkomfurer fra Etiopien at det ville være en fordel at støbe komfuret i sektioner, men det var først nu vi havde fundet ud af hvordan vi kunne gøre det firkantede hul - som fire plader danner – rundt. Cementen der kommes i de fire hjørner, betyder også at pladerne bliver holdt sammen. (Vi havde frygtet at denne cement ville krakelere når pladerne arbejder under opvarmning, men de tests der har været foretaget over den seneste halvanden måned, viser at det ikke er tilfældet).

Det første vi gjorde da vi kom til Singida, var sammen med Shina at lave nogle eksemplarer af de nye pladekomfurer –  en slags til brænde og en anden til savsmuld og med nye mursten. Dernæst skrev vi et brev til Projektrådgivningen hvori vi foreslog at Shina i tre måneder testede de nye komfurer ved dagligt at tænde op i dem, efterfulgt af en to måneders periode hvor et antal af dem sendes ud til yderligere afprøvning i hjemmene. Og hvis også den testning faldt heldig ud, ville Shina gå ud i landsbyerne og lave salgsdemon-strationer med de nye komfurer. - Efter at der er foretaget mindre justeringer har ingen af de to slags komfurer vist tegn på revnedannelse. Shina har derfor kontaktet fire kvinder der er interesseret i at afprøve komfurerne hjemme hos sig selv et par måneder.

Møde med Projektrådgivningen (PR) og DANTAN’s bestyrelse.
På et møde sidst i april hvor PR stillede spørgsmålstegn ved Statusrapporten, budget og det midlertidige projektstop, blev det besluttet at foretage en ekstern evaluering af aktiviteterne. Istedet for som tidligere planlagt at lægge evalueringen sidst på året skal den finde sted så hurtigt som muligt. DANTAN/PR udformer Terms of Reference for undersøgelsen. Formålet er at evaluerer det samlede 6 årige forløb og se på opsamlet erfaring og forankring overfor oprindelige mål, styrker og svagheder inden projektet stopper, for at få lagt en (exit) strategi fremadrettet.

Vi havde ellers foreslået Projektrådgivningen at give Shina yderligere fire måneder frem til december 2009 til at se om de også kunne sælge de nye driftsikre komfurer - inden man foretog en evaluering af projektet.
På den anden side kan vi kun være tilfredse, hvis der kommer nogle forslag til hvordan Shina og lokalmyndigheder kan arbejde sammen om at få komfurerne udbredt i landsbyerne, for det bliver  en stor opgave at få folk til at acceptere at det koster penge at anskaffe sig et komfur til brænde eller til savsmuld, når man bare kan gå ud og hente sig tre sten til at lave mad.

Evaluering og fremtiden
Det sidste Shina og Dantan gjorde inden jeg rejste i april, var at lave brainstorm på hvordan Shina kan øge kendskabet til de nye komfurer og få et salg i gang. Hvilke emner skal der lægges vægt på? Hvilke personer bør inddrages i den forbindelse? Selv om de fleste kan se fordelene ved at det er muligt at lave mad uden at få røg i køkkenet, siger alle at en pris på 50 kr. er for høj, den skal ned på 40 kr. Derfor bliver der fremstillet en planche, der viser hvad det koster at lave et komfur - i materialer og arbejdsløn. En sådan prisberegning vil vise at prisen på de 50 kr. er et introduktionstilbud, og at den eneste grund til at det kan lade sig gøre at sælge et komfur til den pris, er at Dantan i vinter har kørt en kampagne hvor folk i Danmark har kunnet købe et skorstensbevis der støtter: Røgen ud af køkkenet. Pengene går nu til at udbetale en bonus til alle grupper der sælger et komfur. Pengene rækker til en bonus for de første 240 solgte komfurer. Derefter stiger prisen for et komfur, så det skulle være et argument for at købe nu, men tingene er absolut ikke blevet nemmere efter at Shina og Dantan er godt på vej til at løse de tekniske problemer komfurerne har været plaget af. 
Esben Røjel - Maj 2009


Bæredygtigt bihold i Zanzibar.
Sammen med vores partner i Zanzibar, ZALWEDA og Bees for Development i England, har vi søgt støtte til et 3 årigt projekt for bæredygtig bihold i Zanzibar.

Projektet fokuserer på afhjælpning af fattigdom og forbedring af levevilkår for særligt udsatte hushold i Zanzibar gennem indførelse af økologisk og øk onomisk bæredygtig biavl. Indsatsen udformes, så der sikres kønsmæssig ligestilling.

Der vil blive indført former for biavl, der kan udvides efter behov uden større økonomisk investering. Desuden vil der blive arbejdet med  forædling af biavlsprodukter og markedsføring til sikring af fremtidig indkomst.
Projektet vil ud over at gavne biavlerne være til gavn for både landbrug, havebrug og den vilde natur på grund af den medfølgende sikring af større bestøvningseffekt omkring bigårdene.

Der er desværre kommet afslag på ansøgningen fra Projektpuljen, og vi overvejer om vi skal gennemgå ansøgningen en ekstra gang og søge igen.

Tipsmidlerne.
Vi modtog kr. 55.000,- af det ansøgte beløb i 2008, og har også i år overført kr. 15.000,- til Community Care Society i Singida som støtte til Bright Technical Secondary School. Resten er anvendt til materialekøb, hjælpematerialer, værktøj og support og videreudvikling af biogasteknologien.

Forsendelse af udstyr.
Med bevillinger fra Genbrug til Syd, Mellemfolkeligt Samvirke og i godt samarbejde med Multicenter Syd og Randers u-landsværksted har vi afsendt
1 40’ container med hospitalssenge og handicapudstyr til Ministry of Health, Zanzibar,
1 40’ container med komplet x-ray udstyr til Al Rahma Hospital, Zanzibar,
til en samlet værdi af kr.  1.108.500,-.

 

 
 
 



         CMSimple powered - Web by Safi.dk - Template by DCWD


DanTan Dansk English Swahili