websitetemplate.org
Velkommen > DANTAN's verden > Bestyrelsens beretning 2010
 
 

Bestyrelsens beretning 2010

Bestyrelsen og suppleanter har været travlt optaget gennem året med udredningen af aktiviteter og økonomi i komfurprojektet i Singida og det er takket være de samlede ressourcer i gruppen, at vi nu har fået styr på projektet. Dette på trods af manglende samarbejdsvilje fra koordinatoren af projektet. Der har været afholdt mange møder og brugt megen tid på dette og vi har hele tiden måtte huske hinanden på, at vi er engagerede i dette frivillige arbejde, fordi det jo egentligt skulle være sjovt og givende!

Vi havde i juni en aftale om evaluering af Singida projektet med en konsulent baseret i Dar es Salaam og alle aftaler var på plads i forhold til Shina Group etc. kun for at opleve at konsulenten sprang fra dagen inden turen til Singida, fordi hun var nervøs for sin egen sikkerhed.

Heldigvis kunne konsulenterne KIWIA & LAUSTSEN Ltd. springe til med et kort varsel. Resultatet af evalueringen er omtalt nedenfor.

Mediegruppen har produceret et spændende nummer af KUMEKUCHA og er igang med planlægning af næste nummer, hvor vi vil opfordre medlemmerne til at fortælle om deres tilknytning til Tanzania.

SUPERGAS projektet i Zanzibar

Projektperioden blev forlænget 6 måneder til udgangen af 2009 og målet om opsætning af 8 anlæg nået. Det var dyrt at anskaffe komfurer med dobbeltbrændere lokalt og lamperne som vi havde købt fra MIGESADO biogasprojektet i Dodoma, blev ikke lavet mere. På internettet fandt vi en producent i Kina, som lavede bedre og billigere komfurer og lamper, så vi bestilte en større sending til SUPERGAS servicecenteret.

Forsendelsen tog 3 dage fra Kina til Dar es Salaam men det tog over en måned at få forsendelsen fra Dar til Zanzibar, hvilket resulterede i demurrage betaling og andre ekstra udgifter samt en masse besvær og rejser til Dar for at ordne papirer.

Vi har efter konsultationer med SIMBA Plastic nu fået fremstillet et specielt topstykke til støbeformen til de store tanke til anlæggene. Denne nye top, samt iøvrigt mere materiale tilført under støbningen, skulle sikre tætte digestertanke fremover.

Filmen om SUPERGAS anlægget og fordelene ved biogas blev igen vist i Zanzibar TV hver mandag i april og ZALWEDA vil gøre en ekstra indsats for at skabe interesse for biogas på Pemba.

Anlæggene bygger på "open source" teknologi og en kommercialisering af installationerne har været det langsigtede mål. Fortsat udbredelse bygger på en model hvor en lokal entreprenør efter aftale med ZALWEDA installerer og vedligeholder anlæggene. ZALWEDA bestiller anlæggene hos entreprenøren men administrerer selv mikrokreditordningen.

Ingeniørstuderende Søren Karst begyndte først i marts en 4 måneders forskningsperiode i Zanzibar. Han har fået bygget et fuldt anlæg til sine eksperimenter hvor processerne overvåges døgnet rundt og har fået et godt samarbejde med ZALWEDA's personale om brug af deres laboratorium. Vi håber at Sørens arbejde kan føre til en optimering af produktionen af gas. Dette vil også føre til en mulig nedskalering af anlægget og derved billiggørelse.

Vi har også været på DTU for at undervise om projektet og på Busses Skole for at fortælle om biogassen i sammenhæng med den globale klimasituation.

Shina Group og forbedrede komfurer

Efter konsultationer med Projektrådgivningen blev det besluttet at fremskynde den eksterne evaluering af projektet for at skaffe klarhed om status. Evalueringen blev gennemført først i august af Agripina Kiwarai og Bjarne Laustsen. Resultatet blev en meget kritisk rapport, som fik bestyrelsen til at iværksætte en "time out" for alle aktiviteter og økonomi. Bestyrelsen var også nødsaget til at fratage DANTANs koordinator det uddelegerede ansvar for projektet.

Denne "time out" giver bestyrelsen mulighed for at få et realistisk overblik over muligheder for,- sammen med Shina Group,- at vurdere om der eksisterer et bæredygtigt grundlag at afslutte samarbejdet på. Shina Group opfordres til at tage produktionen af brændselsbesparende lerkomfurer op igen, da det påpeges i evalueringsrapporten, at det er gruppens eget ønske og at der eksisterer kapacitet og markedspotentiale.

Efter en 6 måneders periode tages der stilling til enten at implementere sidste runde for det resterende beløb af bevillingen,.- eller lukke projektet og sammen med partneren foretage afsluttende rapportering og regnskabs-aflæggelse.

Vedtægter og procedurer og regler ved projektarbejde

Ovenstående forløb med Shina har medført en opdatering af bestyrelsens procedurer og regler for projektarbejde og samtidigt afdækket behovet for revision af vores vedtægter fra 1980, så de er mere i overensstemmelse med DANTAN's profil i dag. En nedsat gruppe fremsætter forslag til reviderede vedtægter til godkendelse på generalforsamlimngen.

COP15

DANTAN var også aktiv under klimatopmødet COP15 i København med en udstilling om SUPERGAS projektet. Det fandt sted i DGI-Byen under NGO'ernes topmøde KLIMAFORUM 09 fra 7. til 18 december.

Biogasgruppen havde bygget en model af anlægget, udarbejdet plancher og skiftedes til at informere under udstillingsperioden. Der blev også kontinuerligt vist filmen om SUPERGAS i Zanzibar på en stor fjernsynsskærm, og der var stor interesse for arbejdet blandt de mange tusinde besøgende. Udstillingen blev mulig bl.a. med støtte fra Projektrådgivningens oplysningsbevilling.

Bæredygtig biavl i Zanzibar

Vi blev anbefalet af Projektrådgivningen at foretage en afsluttende problemafdækning inden indsendelse af revideret ansøgning.

Denne afsluttende problemformulering blev foretaget første halvdel af marts og ansøgning  indsendt først i april.

Projektet fokuserer på afhjælpning af fattigdom og forbedring af levevilkår for særligt udsatte hushold i Zanzibar gennem udviklingen af økologisk og økonomisk bæredygtig biavl. Indsatsen udformes, så der sikres kønsmæssig ligestilling.

Der vil blive indført former for biavl, der kan udvides efter behov uden større økonomisk investering. Desuden vil der blive arbejdet med forædling af biavlsprodukter og markedsføring til sikring af fremtidig indkomst.

Projektet vil udover at gavne biavlerne være til gavn for både landbrug, havebrug og den vilde natur på grund af den medfølgende sikring af større bestøvningseffekt omkring bigårdene.

Tipsmidlerne

Vi modtog i år kr. 32.618,-  som blev anvendt til KIKUWAYA i Mwanza og til værktøj og støtte og videreudvikling af biogasteknologien. Desuden til informationsmateriale i forbindelse med COP15 og ny software til fremstilling af bladet.

Forsendelse af udstyr

Med bevilligen fra Genbrug til Syd og i godt samarbejde med Multicenter Syd har vi afsendt 1 stk. 20' container til Zanzibar med hospitalsudstyr, skolemøbler, metalværkstedsmaskiner samt elektriske snedkerimaskiner indkøbt med bevilling fra Multicenter Syd til en samlet værdi af kr. 480.000,-.


Søren Karst ved testanlægget.Søren og Juma i ZALWEDA’s laboratorium.

 

 

 
 
          CMSimple powered - Web by Safi.dk - Template by DCWD


DanTan Dansk English Swahili