websitetemplate.org
Velkommen > DANTAN's verden > Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013

Her følger bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2013.

Vi kan glæde os over stigende BNP i Tanzania i de forløbne år, men dette faktum indgår desværre også i argumentationen fra Udenrigsministeriet om en omfordeling af bistanden fra de afrikanske tilvækstlande til fordel for bl.a. Afghanistan! 

Det stigende BNP kommer ikke flertallet til gode

Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala i Sverige anmoder de svenske ministre, der deltager i det Verdensøkonomiske Forum 8-10 maj i Cape Town om at benytte lejligheden til at sammenligne deres og andres opfattelse af Afrikas økonomiske fremgang med den barske virkelighed for det store flertal på kontinentet. Nordisk Afrikainstitutet har derfor udarbejdet en checkliste, som udover tandbørste og myggestift bør være med i ministrenes baggage; dette burde også for gælde danske ministre og opinionsdannere.

Hurtig økonomisk vækst
– ja, men ligeså hurtigt voksende ulighed

Uligheden vokser hurtigt trods økonomisk tilvækst og flere afrikanske lande er nu i samme klasse som Latinamerika, hvad dette angår. Væksten beror i hovedsagen på eksport af ganske få råvarer, som forarbejdes udenfor landene.

Der findes få forarbejdningsindustrier,- faktum er, at der siden 1990 er sket en af-industrialisering i Afrika. Derfor skaber tilvæksten meget få nye job.

Samtidigt øges arbejdskraften med omkring 120 millioner mennesker i løbet af de næste 7 år. Befolkningsudviklingen forøger også presset på sundheds- og undervisningsområdet.

Størrelsen af den afrikanske middelklasse er overdrevet

Rapporter hævder, at den afrikanske forbrugerklasse er steget fra 60 millioner til 90 millioner mennesker de sidste 10 år. I virkeligheden handler det om personer, som har et rådighedsbeløb på 20 kr. om dagen. Det kan man, selv ikke i Afrika, betegne som middelklasse. 

Bønder mister agerjord til kommercielle foretagender,
der siden ikke udnytter den

De fleste afrikanere bor i landsbyer uden anden indkomst end det, jorden giver. Derfor er såkaldt ”land grabbing” et virkeligt problem, når småbønder og nomader fratages deres jord fordi kommercielle foretagender vil investere i storskala projekter.

Meget få af investeringerne bliver til noget, men alligevel har mennesker allerede mistet deres jord.

Ingen vil betale skat til en stat, som ikke leverer, men uden skatteindkomster ingen serviceydelser

Hvad kan staten gøre for at udvide samfundsservice, når i gennemsnit kun 4 procent af indbyggerne betaler indkomstskat? Administrationen af samfundet generelt i Afrika indebærer mange udfordringer. Flere lande afholder demokratiske flerpartivalg, men med større indslag af vold, etnisk politik og korruption.

DANTAN må derfor fastholde, at der stadig er et stort behov for partnerskabsstøtte i Tanzania til indkomstskabelse, fortalervirksomhed, civilsamfundsstøtte, rettigheder til jord, naturgrundlaget og bæredygtighed, sundhed og undervisning.

Når dette skrives, er det Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag og hans mange skrifter er der som bekendt flere fortolkninger af. Det følgende citat om at hjælpe syntes vi passer glimrende på NGO partnerskab:
At man, når det i sandhed skal lykkes én at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham dér, hvor han er, og begynde der.-
Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. For i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end han – men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min mere-forståelse ham slet ikke.” 

Bæredygtig biavl i Zanzibar

Arbejdet med 20 bigrupper i Zanzibar fortsætter med de udfordringer, der altid dukker op. Enten for lidt, eller for megen regn, også nogle tilfælde af honning tyveri, der i et område førte til en større skovbrand, da tyve forsøgte at ryge bierne ud af staderne.

Arbejdet på den nordlige ø Pemba har været vanskeliggjort på grund af mangelfuld kommunikation med projektets koordinator på Unguja, der også selv forlod projeket i marts. Den ene af de 2 trænere på Pemba tog på et 2 årigt kursusophold i Tanzania og den anden fandt arbejdsbyrden for stor og sagde op.

Sammen med vores partner NGO besluttede vi derfor i oktober, at koncentrere aktiviteterne til den sydlige ø Unguja og valgte 10 nye grupper ud, så vi stadig arbejder med 20 og vi ansatte 2 nye erfarne trænere. Hver af de 4 trænere har fokus på 5 grupper hver. Der er både veletablerede grupper og nyetablerede, så der er indført et besøgsprogram, så man kan lære af de andre gruppers arbejde.

I forbindelse med nyvalg til bestyrelsen hos vores partner i oktober er der udnævnt en ny koordinator, som vi har et godt samarbejde med. Vi var rundt i grupperne i april/maj og igen i oktober/november sammen med trænerne og den nye koordinator for at monitorere indsatsen for at se, om der var behov for forbedringer.

Bees for Development, som vi også samarbejder med, har gennemført en spørgeskemaundersøgelse som oplæg til en markedsføringsindsats senere i projektforløbet.

Vi har modtaget kr. 16.788,24 i den årlige uddeling fra Tipsmidlerne, som anvendes til udarbejdelse af undervisningsmateriale om bier og bestøvning til brug i Tanzania og Danmark.

Næste monitoreringsbesøg planlægges til juli/august.

Projektpulje workshop

Vi har i marts deltaget i den obligatoriske workshop arrangeret af CISU sammen med 26 andre modtagere af bevillinger fra Projektpuljen.

Genbrug til Syd forsendelser

Den gennemførte evaluering af ordningen har resulteret i at Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling overtager administrationen af ordningen fra MS. Bevillingen samtidigt er skåret ned fra 17 mill. I 2012 til 7,5 mill. I 2013. Der bliver 3 ansøgningsrunder om året, den første var 1. Maj. Det vil alt andet lige betyde reduktion af partnerskabsaktiviteterne for de mindre danske NGO’er og renoveringsværkstederne i Danmark.

DANTAN har i samarbejde med Multicenter Syd afsendt en 40 fods container i 2012 med symaskiner og møbler til Greener Camp og hospitalssenge til Zanzibar Medical Group and Mnazi Moja Hospital i Zanzibar.

KUMEKUCHA

Bladgruppen har produceret endnu et blandet nummer af bladet med artikler om biprojektet, turisme og uddannelse, Half Marathon, Heri Hospitalet i Kigoma, problemer ved start af virksomhed i Zanzibar, at arbejde i Verdensbanken i Tanzania og Tanzanias problemer med at føre de mange gode intentioner om ”undervisning for alle” ud i livet.


Et hjertesuk,-  både bestyrelsen og redaktionen af KUMEKUCHA består af en række personer, der prøver at holde sig opdateret om ”livets gang” i Tanzania.

Det betyder – og heldigvis for det – at der hele tiden er medlemmer, som rejser til Tanzania i kortere eller længere perioder.

Men når det kommer til selve arbejdet med bladet, er arbejdsbetingelserne tit op ad bakke selv om intentionerne og adgangen til nettet er de bedste. Så snart man er i Tanzania fortoner Danmark sig.

 

Derfor har vi brug for flere aktive folk i redaktionen,- gerne folk med netværksforbindelser til Tanzania eller til folk, som kan komme med relevante indlæg.

DANTAN bestyrelse. Marts, 2013

Download beretningen 2013 som PDF-fil (61 kb)CMSimple powered - Web by Safi.dk


DanTan Dansk English Swahili