websitetemplate.org
Velkommen > DANTAN's verden > Bestyrelsens beretning 2006

Bestyrelsens beretning 2006

Singida komfurprojektet - april 2005 - marts 2006
I februar 2005 deltog Shina group i et kursus i at lave en metalkappe til lerkomfurer til trækul. Siden da har de solgt 150 komfurer i Singida by. Det har været sværere at slå igennem med salget af lerkomfurer til brænde ude i landsbyerne, også selv om Shina group i oktober 2004 fik styr på, hvordan man laver et godt brændekomfur. 350 solgte komfurer indtil nu er for lidt, men vi tror på at det kan lade sig gøre at øge salget i landsbyerne. Vi ved hvorfor det endnu ikke er sket. Der er langt fra byen ud til landsbyerne. Det har været en af grundene til at medlemmerne derude ikke har fået den støtte i deres arbejde, som de burde have haft, hverken økonomisk eller organisatorisk. Fra Dantan's side forsøgte vi februar 2005 at fremskynde en generalforsamling hvor lands-byerne fik valgt repræsentanter til hovedbestyrelsen. Det lykkedes ikke. Vi har også på anden vis talt deres sag over for de 'gamle' medlemmer af Shina, men det har samtidig været en balancegang hvor langt vi kunne gå uden at det gode forhold til Shina blev sat over styr, især når formanden for Shina var en ældre karismatisk og politisk skolet, afrikansk mama med charme og værdifulde kontakter, men som ikke brød om, at vi blandede os for meget.
Nu har nyvalg fundet sted og yngre folk har taget over, og de har vist, at de godt kan selv. Shina blev i februar i år bedt om at afholde et kursus i fremstilling af ler-komfurer for 31 kvinder fra 15 landsbyer i et af Singida regionens 4 distrikter. Kurset er betalt af World Vision, en amerikansk u-landsorganisation med aktiviteter i mange lande ud over Tanzania. Vi betragter dét som en tillidserklæring til Shina og til projektet.
Først i juni-juli 2005 lykkedes det Dantan ved forsøg i Danmark at få styr på hvordan man støber ildfaste cementkomfurer. I september holdt vi en mini-workshop sammen med Shina group, hvori medlemmer fra både by og land deltog. Forsøgene var vellykkede og viste også at det er muligt at fremstille komfurerne til en pris under Tshs 2500. Vi afholdt en lignende workshop for et par medarbejdere fra TaTEDO, som derefter lavede en rapport til direktøren. Det har ført til at TaTEDO er interesseret i sammen med Shina at løse de sidste problemer med at udvikle plastikforme, som sætter Shina og TaTEDO i stand til uden videre at støbe de modeller - i forskellig størrelse - som kunderne ønsker.
Når det er sket, bliver det også muligt at decentralisere fremstillingen af cementkomfurer. De lokale repræsen-tanter fra landsbyerne som i sensommeren 2006 skal deltage i en opfølgende workshop, vil her lave et eksemplar af de forskellige cementkomfurer. De vil få udleveret forme til at fremstille komfurerne ude i lands-byerne. Kunderne kan så komme forbi, se og bestille det komfur de ønsker sig. Der laves en ordning for afregning af materialer som medlemmerne fra landsbyerne modtager fra projektet. På den måde får vi også løst en del af problemet med at få disse medlemmer bedre integreret i Shina group. Vi imødekommer kravet om at arbejde for indførelse af 'a business model' som står i evalueringsrapporten fra januar 2006, og som også peger på at for mange projektmidler er brugt på udvikling af komfurer og til administration - og for få på det opsøgende arbejde i landsbyerne. (Her skal man dog lige huske på, at det var en del af målsætningen for projektet at Shina medlemmerne skulle tilegne sig nogle kompetencer gennem udviklingen og fremstillingen af komfurer).
Vi har her til sidst skrevet om hvad der skal til for at ændre tingene fremover - som om det uden videre kan lade sig gøre. Men det er slet ikke sikkert. Projektperioden slutter nemlig med udgangen af juni. Hvis vi ikke får en accept på vores ansøgning om en forlængelse af projektet med endnu en 2-årig periode, så vil meget af det vi her har omtalt, ikke blive gennemført. Derfor håber vi meget på et positivt svar inden udgangen af maj fra Projektrådgivningens bevillingsgruppe.

Et nytænkende projekt -
ansøgning om installering af biogas digesters i Zanzibar
Projektet skal ikke forstås som et "service delivery" project. Det er innovativt, kapacitetsopbyggende og styrker svage grupper i civilsamfundet. Det styrker "self-reliance" gennem decentrale energiløsninger,- opbygger viden og kapacitet hos målgruppen og udover den brændselsbesparende effekt skaber indsatsen grundlag for indkomstskabende virksomhed gennem mulighed for at køle mælkeprodukter i mindre gasdrevne køleskabe og forøget grøntsags- og frugtdyrkning. Dette fremmer også initiativ og empowerment hos familier i de ellers mindre frugtbare koralområder, som ellers har svært ved at skaffe et eksistensgrundlag.

Det innovative og nytænkende ligger i de familieindrettede anlæg. Biogas er næsten ukendt på øerne, og udvikling af anlæg, som er tilpasset familier helt, nyt. Det nytænkende ligger i den participatoriske tilgang, hvor brugere og lokale håndværkere gøres fortrolige med teknologien gennem kurser og on-the-job træning og dermed sikres bæredygtigheden, som ellers ofte tidligere ikke har været medtænkt i projektdesign. Erfaringer deles med den øvrige del af netværket i Tanzania, som arbejder med de samme problematikker.

Sammen med den lokale partner oprettes et center for forsyning af nødvendige materialer til vedligeholdelse og nye anlæg. Problematiske leverancer, og vanskelighed ved at vide hvor man skal henvende sig, har ofte været ødelæggende for drift og vedligeholdelse, selv af mindre tekniske anlæg.

Et andet nytænkende element er mikrokredit ordningen, som efter bedste Grameen Bank opskrift skaffer økonomi for den enkelte familie til anlæggene og sikrer ratevis tilbagebetaling, så projektet kan blomstre udover den umiddelbare projektperiode. Der er årlige besparelser på Tshs. 400.000 i gennemsnit pr. familie, når der ikke skal købes petroleum og trækul. Der sikres også at lånene dækker de totale udgifter pr. anlæg; materialer, installering, håndværkere, transport, etc. Dette sammen med en rente på 15% sikrer den selvfornyende mikrokredit fund og dermed økonomisk bæredygtighed i konsolideringsfasen efter den 2 årige etableringsfase.

Biogas produktion integreret med malkekvæg og landbrug udgør en sikker kilde til renere energi og på samme tid sikres forøget indkomst og beskæftigelse. Salg af mælk i Zanzibar udgør en ligeså stor indkomstkilde som salg af afgrøder, og herved styrkes familiens indkomstgrundlag. Det er kvinderne, der kontrollerer denne indkomstkilde, og undersøgelser viser, at indtægter fra salg af mælk går til skoleudgifter for børnene, forbedring af boligen, beklædning og nyttigt udstyr som f.eks. cykler. Derudover anvender mange mælkebønder betalt arbejdskraft.

Større integrering af kvæg i landbruget vil forøge muligheder for beskæftigelse. Der er et stort udækket marked for frugt og grønt og mælkeprodukter, så udover de betragtelige miljøgevinster - der bruges i gennemsnit 7 tons brænde i en familie om året - bliver der også skabt grundlag for beskæftigelse og indkomstskabende virksomhed.

Produktionen af biogas resulterer også i en mere effektiv gødning, som er yderst brugbar i banan- og frugtdyrkning og i grøntsagsproduktion. I biogasdigesteren vil anaerobt (lavt iltkoncentration) nedbrudt organisk materiale som kogødning og gylle bibeholde deres fulde gødningsværdi. Anaerobt nedbrudt organisk materiale vil kunne anvendes mere effektivt på markerne, idet kvælstoffet er blevet bundet og kun frigøres af planterne i takt med deres vækst i samspil med jordens mikrobiologi i et symbiotisk forhold.

Anaerobt behandlet organisk materiale er uden ubehagelig lugt og kvælstofforbindelserne er ikke vandopløselige og kan derfor ikke udvaskes til undergrunden eller vandløb, hvor de kan anrette væsentlig skade på miljøet.
På grund af den anaerobe behandlig af materialet og opvarmningen vil patogene mikroorganismer blive nedbrudt. Det er vigtigt at møg og gylle tilføres biogas-digesteren så friskt som muligt for at reducere ammoniakudslip og derved øge gødningsværdien og reducere miljøbelastningen.

Ved aerob (iltkrævende) nedbrydning i fri luft af møg og gylle mistes, ud over gassens energi,- også en meget stor del af gødningsværdien ved ammoniakafdampning og udvaskning af nitratforbindelser. Dette belaster atmosfæren, undergrunden og vandmiljøet.
Forskning foretaget af Sokoine Agricultural University i Morogoro i Tanzania viser at brug af denne gødning vedligeholder jordkvaliteten og derved giver større udbytte. Gødningen er også vandig, hvilket er yderst gavnligt i tørkeperioder, hvor vanding ikke er mulig.

Ved introduktion af biogas skal kvinder og børn ikke bruge så megen tid på indsamling af brænde. Madlavning med biogas er også hurtigere end med brændeild. Resultatet bliver at kvinderne slipper for meget slid og slæb.
En styrket økonomi i familierne vil styrke folks kamp for,- og muliggøre forsvar af,- demokratiske rettigheder.

Solpaneler som skaffer strøm til lys, kommunikation og køleskabe er ikke umiddelbart en del af projektet, men tænkes introduceret på et senere tidspunkt
På langt sigt vil udbredelse af biogasanvendelse og elektricitet fra solpaneler udover de ovenfor anførte fordele også medvirke til reduktion af udledning af drivhusgasser, som er opgjort til 5 tons CO2 pr. familie i Østafrika pr. år.

Vi fik afslag på ansøgning indsendt 1. oktober. Ny revideret ansøgning om støtte til implementering af projektet er indsendt til Projektrådgivningens bevillingsgruppe 1. april.

Tipsmidlerne
Vi modtog kr. 32.000,- af det ansøgte beløb i 2005. Halvdelen af beløbet er overført til Community care Society i Singida til fortsat udbygning af Bright Technical Secondary School og den anden halvdel er anvendt på forberedelse og appraisal i forbindelse med den reviderede ansøgning til biogasprojektet i Zanzibar.
Udover midlerne fra Tips og Lotto har vi modtaget kr. 5.000,- fra familien Bruhn-Petersen Andersen til Nhobolo børnehjemmet i Mwanza.

Forsendelse af udstyr
I samarbejde med Multicenter Syd, Intergen, Landbohøjskolen, Fabrikken i Gilleleje og Mellemfolkeligt Samvirke har vi afsendt:
1 20' container til Latif Primary School, Zanzibar, med skoleudstyr.
1 20' container til Madrasatul-Munawwarah Islamiya, Malindi, Zanzibar, med hospitals- og skoleudstyr.
2 20' containere til University of Zanzibar med skole- og dispensaryudstyr, computere og kontormøbler.
2 20' containere til Mpechi Vocational Training Centre, Njombe, med skole- og hospitalsudstyr,-
... til en samlet værdi af kr. 1.183.250,-.

UndermenuCMSimple powered - Web by Safi.dk


DanTan Dansk English Swahili